REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LILETINK.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.LileTink.pl jest prowadzony przez firmę LileTink Barbara Pilch  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532398744, REGON: 364224312, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@liletink.com tel. 534-513-333
Sklep LileTink działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep LileTink, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu LileTink, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
Sklep LileTink prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek (wyprodukowane w Polsce).
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.LileTink.pl są własnością firmy LileTink Barbara Pilch lub firm współpracujących, które udzieliły na to zgodę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LILETINK.PL
Postanowienia
1. Definicje
2. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
4. Warunki zawierania umów sprzedaży
5. Sposoby płatności
6. Koszt, termin i sposoby dostawy
7. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
8. Tryb postępowania reklamacyjnego
9. Prawo odstąpienia od umowy
10. Własność intelektualna
11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
12. Postanowienia końcowe

1. DEFINICJE
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej LileTink umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej LileTink umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT –  i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać  ze Sklepu Internetowego.
KONSUMENT – Klient, o którym mowa w art. I.4.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.LileTink.pl
SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – LileTink Barbara Pilch  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532398744, REGON: 364224312
PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
– prowadzenie Konta w Sklepie,
– korzystanie z Newslettera.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w Regulaminie przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
– komputer z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarze amerykańskim (USD) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
Klient posiadający kod rabatowy może z niego skorzystać wpisując go podczas składania zamówienia w miejscu „Kod kuponu” i klikając przycisk „Zrealizuj kupon”. Kod rabatowy należy wykorzystać zgodnie z warunkami jego obowiązywania. Kody rabatowe się nie sumują, tzn. do jednego zamówienia może zostać użyty tylko jeden kod rabatowy.
W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.LileTink.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość dłuższych przerw w realizacji zamówień zamieszczając odpowiednio wcześniej informację o tym fakcie na stronie Sklepu.
Zawarcie Umowy Sprzedaży.
Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), który jest dołączany do przesyłki lub przesłany w załączniku maila niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia.
Paragony / faktury wystawiane są bez VAT, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
– płatność on-line za pośrednictwem Przelewy24,
– płatności on-line kartami debetowymi i kredytowymi (Visa/Visa Electron, Mastercard, Maestro),
– płatności on-line BLIK,
– płatność przelewem na rachunek bankowy:
◦ dla przelewów w PLN: PL 78 2530 0008 2048 1062 6592 0001 (Nest Bank)
◦ dla przelewów w EUR: PL  51 2530 0008 2048 1062 6592 0002 (Nest Bank)
◦ dla przelewów w USD: PL  59 2530 0008 2082 1062 6592 0001 (Nest Bank)
BIC/SWIFT:  NESBPLPW
LileTink Barbara Pilch, ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała
W tytule przelewu prosimy wpisać “Zamówienie nr …..”
– płatność za pośrednictwem PayPal,
– płatność przy odbiorze (dostępna tylko dla przesyłek na terenie Polski).

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia płatnością przelewem tradycyjnym lub online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) – Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank), Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Santander S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.),  płatnością online za pomocą karty płatniczej:  Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic  są obsługiwane przez PayPro S.A. (Przelewy24), Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od kraju dostawy, wartości zamówienia oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę współpracy, chyba że strony ustaliły inaczej przed złożeniem Zamówienia.
Sklep nie ma możliwości odbioru osobistego.
Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Czas kompletowania Produktu wynosi max. do 2 Dni Roboczych dla Produktu, który znajduje się na magazynie.
Dla Produktu “dostępnego na zamówienie” czas kompletowania (uszycia) wynosi max. do 10 Dni Roboczych.
Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych na terenie Polski, 4-10 dni roboczych do innych krajów UE oraz 8-20 dni roboczych do krajów spoza UE (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Powyższy czas dostawy może ulec wydłużeniu jeśli przesyłka trafi do kontroli Urzędu Celnego (dotyczy głównie przesyłek poza Unię Europejską).
W okresach zwiększonej sprzedaży (np. okresach świątecznych) lub wakacyjnych termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie, informacja o wydłużonych termiach realizacji Zamówień będzie zamieszczona na stronie Sklepu.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@liletink.com
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@liletink.com lub pisemnie na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie towaru i opis reklamacji. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Reklamowany towar należy przesłać na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem “reklamacja”.
Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany na nowy, obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (w terminie do 14 dni od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie).
Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku, gdy zastosowana zostanie obniżona cena to powinna pozostawać ona w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca  – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy Produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta lub  zwraca całość ceny lub odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@liletink.com
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wraz ze zwracanym Produktem na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres: hello@liletink.com) – pobierz wzór oświadczenia
Klient powinien odesłać zwracany Produkt na własny koszt na adres LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała do 14 dni od otrzymania Produktu, lub nie później niż w ciągu 7 dni, jeśli informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży została przekazana od Sklepu między 7 a 14 dniem od otrzymania Produktu.
Klient ma możliwość odesłania produktu korzystając z Szybkich Zwrotów InPost i nadać przesyłkę zwrotną w dowolnym paczkomacie. W celu skorzystania z tej opcji i otrzymania zwrotnego kodu nadania należy wypełnić formularz na stronie https://szybkiezwroty.pl/pl/LileTink Kwota za przesyłkę zwrotną zostanie potrącona od kwoty do wypłaty za zwracany towar. Koszt przesyłki zwrotnej w ramach Szybkich Zwrotów InPost wynosi 15zł.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt / odstąpi od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadanie produktu (data doręczenia).
Sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zawracane są otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki do Klienta (jeśli przy zakupie zostały naliczone) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwracany Produkt. Zwrot kosztów przesyłki do Klienta nie należy się jeśli zamówienie nie zwracane w całości.
Zwrot płatności dokonywany jest na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu odstąpienia od umowy.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi) w wypadkach:
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.
Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.LileTink.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością firmy LileTink Barbara Pilch w Bielsku-Białej. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.LileTink.com, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.LileTink.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Sądowe rozstrzyganie sporów:
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.