Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@liletink.com lub pisemnie na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie towaru i opis reklamacji. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem “reklamacja”.
Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany na nowy, obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (w terminie do 14 dni od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie).
Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Informacje prawne na temat reklamacji udzielone są w regulaminie niniejszego sklepu.

ZWROTY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres: hello@liletink.com) – pobierz wzór oświadczenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zawracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki jeśli zostały naliczone podczas składania zamówienia.
Zwrot płatności dokonywany jest poprzez przelew bankowy na rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie; Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
Klient powinien odesłać na własny koszt lub przekazać Produkt na adres LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 dni od wejścia w posiadanie produktu (data doręczenia).
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zwracany towar musi być kompletny wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu (np. paragon/faktura).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi) w wypadkach:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
– nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkt wykonany na specjalne/indywidualne zamówienie;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.
Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.
POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY