Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@liletink.com lub pisemnie na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie towaru i opis reklamacji. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Reklamowany towar należy przesłać na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem “reklamacja”.
Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany na nowy, obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (w terminie do 14 dni od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie).
Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Informacje prawne na temat reklamacji udzielone są w regulaminie niniejszego sklepu.

ZWROTY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres: hello@liletink.com) – pobierz wzór oświadczenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zawracane są otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrot płatności dokonywany jest poprzez przelew bankowy na rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
Klient powinien odesłać na własny koszt lub przekazać Produkt na adres LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zwracany towar musi być kompletny wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu (np. paragon/faktura).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi) w wypadkach:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
– nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkt wykonany na specjalne/indywidualne zamówienie;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.
Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.
POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY